การประมาณข้อมูลฐานพลังงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงขยายขนาดกำลังการผลิต โดยวิธีการถดถอยของกระบวนการเกาส์เซี่ยน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประมาณข้อมูลฐานพลังงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงขยายขนาดกำลังการผลิต โดยวิธีการถดถอยของกระบวนการเกาส์เซี่ยน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประมาณข้อมูลฐานพลังงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงขยายขนาดกำลังการผลิต
โดยวิธีการถดถอยของกระบวนการเกาส์เซี่ยน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Estimation of a Reliable Energy Baseline for Industrial Plants during the Expansion of Production
Capacity by Gaussian Process Regression

ชื่อผู้วิจัย

โตมร สุนทรนภา

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code