ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

1. สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร

2.เรือเอกหญิงวิภานันท์  ม่วงสกุล 

สาขา พยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42