การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ของบริษัท บริษัท โอ.เค.ดี.จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ของบริษัท บริษัท โอ.เค.ดี.จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ของบริษัท บริษัท โอ.เค.ดี.จำกัด (มหาชน)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The special event CSR in 2017 of O.K.D company

รายชื่อนักศึกษา

นาย คุณากร ทวีชัยวัฒน์

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print