กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของ บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Media production and publishing online media for public relations     special events of L.P.N. Development public company limited B.E. 2560

รายชื่อนักศึกษา

นาย อิทธิพร ก่อวาณิชกุล  5704600145

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 135
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print