หนังสือแนะนำและสิทธิประโยชน์การสมัครสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย Book outlining the benefits of being members of The Thai Hotels Association and The Thailand Hotels Standard Foundation.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • หนังสือแนะนำและสิทธิประโยชน์การสมัครสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย Book outlining the benefits of being members of The Thai Hotels Association and The Thailand Hotels Standard Foundation.
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  หนังสือแนะนำและสิทธิประโยชน์การสมัครสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Book outlining the benefits of being members of  The Thai Hotels Association and The Thailand Hotels Standard Foundation.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ปัญจมา  เปมะโยธิน
ชื่อผู้วิจัย

 

นางสาวธนัญญา ลีวงศ์วัฒน์ 5604400160
นายณัฐกันนภัส         โสมทองมี         5604400337
 
สาขา  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 265
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print