ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย
Buddhist administrative management prototype of provincial Buddhism Dissemination Centers in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระณปวร โทวาท
Phra Noppavorn Towat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์, พระสุธีรัตนบัณฑิต
Associate Professor Dr.Sunya Sunyavivat, Dr.PhraSutheerattanabundit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พระณปวร โทวาท. (2560). ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

This is a qualitative research to answer the objectives of managing the dissemination of Buddhism by the provincial centers for Buddhism dissemination in The conceptual framework were constructed upon eight dimensions, including : planning, organizing, potential development of the disseminators, policy implementation, method of dissemination, technology, organizational environment and social relations. The tool for collecting the data were an interview forms. The key sources of informant are four Buddhism dissemination centers in Thailand.
The finding data were analyzed and explained according to framework comprised of eight dimensions. The result of the study concluded that the provincial Buddhism dissemination centers in Thailand organizations’ structure and planning have been well implemented. There also have staffs’ skill development and organization shared value uniting all them together Nevertheless, incompetency of Information Technology and data base also existed as well as the limitation on staffs’ work attitude and understanding.

Recommendations for managing the mission of the provincial center for Buddhism dissemination includes : 1. A shift in the perspective, value, attitude, goals and work practice in implementing the plans. 2. An environment of understanding among staffs of all levels, this lead to trust and participation. 3. New technologies to accumulate the database and capacity building for organizational staffs and 4. Continuation of work performance and monitoring. In addition, modernizing work system best fit with the changing context of innovation and technology will lead to a sustainability of Buddhist knowledge dissemination.

 

Keywords:  Religion propagate, Buddhism.


ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย / Buddhist administrative management prototype of provincial Buddhism Dissemination Centers in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Previous: ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Next: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย