ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Last modified: November 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Management information system effective of the Islamic Bank of Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสุภัตรา กันพร้อม
Mrs. Supattra Kanprom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ
Assistant Professor Dr. Chaiyanant Panyasiri, Assistant Professor Dr. Dussadee Seewungkum
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

สุภัตรา กันพร้อม. (2560). ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Kanprom S. (2017). Management information system effective of the Islamic Bank of Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Management, Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามประการ 1) เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผล การจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหาร จัดการที่นําไปสู่ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและ 3) เพื่อกําหนดข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งวิจัยเชิง ปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแจกแบบสอบถามไปยัง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจํานวน 329 คน ส่วนการวิจัย เชิงคุณภาพนั้น ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวน 4 คนที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านสายงานสารสนเทศของธนาคาร

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบ สารสนเทศของธนาคารอิสลาม โดยการใช้สถิติ Multiple Regression ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศและปัจจัยด้านความพึงพอใจการทํางาน เป็นปัจจัยที่ สามารถทํานายประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้มาก ที่สุดส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า นโยบายของรัฐที่มีผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศอย่าง มากคือ นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) การเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการทางการเงินที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนและข้อกําหนด ในดําเนินงานองค์การอันประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการดําเนินงานตลอดจนการเสริมสร้าง ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ


Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the level of the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, the Royal Thai Police 2) to study the factors affecting the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, the Royal Thai Police and 3) to conduct a case study for recommendations on effectiveness improvement of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention in Thailand.

This research employed a mixed method research technique: the qualitative part involved in-depth interview sessions with ten supervisors of the exam supervisory committee of whom expertise in Management Information Technology (MIS) and managing the information technology. For the quantitative part, 250 samplings of the officers who in-charge of administering the exam were given the questionnaire forms for data collections. Analytical statistics include percent, average, standard deviation and multiple regressions (stepwise method).

The result of study found 1) the level of the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention meets the ongoing objectives of work satisfaction on administering the exam and the perceptions on equality, fairness, transparency and accountability. 2) Factors affecting the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention consist of good governance, human resource development, technological management and law, regulations, and procedures.

Recommendation to increase the effectiveness of the examination fraud prevention includes : the recruitment and training system that enhance the capacity of the organizing and supervising officers in conducting the exam effectively and efficiently, this is to reduce the chance of corrupting, the use of modern technology to monitor, to inspect, and to prevent examination fraud, the law amendments strengthening all preventive mechanisms for fraud combatting and above all, the call for good governance practices from every party involved in the process.

Keywords:  Management information systems, Islamic Bank of Thailand.


ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | Management information system effective of the Islamic Bank of Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 327
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print