การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย

Last modified: May 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Buddhist Knowledge Management of  Phra Pariyatti Dhamma General Education Schools in Thailand

ชื่อผู้วิจัย พระมหาชวลิต คงแก้ว
สาขา การจัดการ
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 หน้าปก 01_cov.pdf
2 ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ 02_cer.pdf
3 บทคัดย่อภาษาไทย 03_abs_th.pdf
4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 04_abs_en.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ 05_ack.pdf
6 สารบัญ 06_tbc.pdf
7 บทที่ 1 07_ch1.pdf
8 บทที่ 2 08_ch2.pdf
9 บทที่ 3 09_ch3.pdf
10 บทที่ 4 10_ch4.pdf
11 บทที่ 5 11_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม 12_ref.pdf
13 ภาคผนวก 13_app.pdf
14 ประวัติผู้วิจัย 14_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 128
Previous: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
Next: ตัวแบบการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ในประเทศไทย