ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electrical Equipment Management System with in Nakornchaisri Industry Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสวนีย์ บูรณะ นายณฐัชนน ไอยรัตน์ และนางสาวจิดาภา สุ่มอุดม

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

05_absth.pdf

6

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 05_absen.pdf

7

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 07_ch3.pdf
11 บทที่ 4  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref.pdf
14 ภาคผนวก 09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_pro.pdf
     
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28