การตัดต่อรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเท้นต์ จำกัด กรณีศึกษารายการ Top News ช่วงบันเทิง (2558)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การตัดต่อรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเท้นต์ จำกัด กรณีศึกษารายการ Top News ช่วงบันเทิง (2558)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การตัดต่อรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเท้นต์ จำกัด กรณีศึกษารายการ Top News ช่วงบันเทิง (2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Editing Television Programs of Bangkok Entertainment Co.,Ltd Case Study Of Top News Entertainment (2015)
รายชื่อนักศึกษา นางสาวธิดาเทพ วงษ์จันทร์ 5504600396
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code