เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทางวังเวียง – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ของบริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จากัด TRAIN LINE LAUNCH THE ROUTE VANG VIENG-VIENTIANE-LUANG PRABANG OF LOVER TRAVEL COMPANY LIMITED

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทางวังเวียง – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ของบริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จากัด TRAIN LINE LAUNCH THE ROUTE VANG VIENG-VIENTIANE-LUANG PRABANG OF LOVER TRAVEL COMPANY LIMITED
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทางวังเวียง – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง
ของบริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จากัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

TRAIN LINE LAUNCH THE ROUTE VANG VIENG-VIENTIANE-LUANG
PRABANG OF LOVER TRAVEL COMPANY LIMITED

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤป จุระกะนิตย์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว ปิยพร ศรีชัย 5504400001
นางสาว ฐิติรัตนน์ อินนา 5504400055
นางสาว พิชญา ห้วยหงษ์ทอง 5704400108

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 55
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code