กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจและป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท บีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจและป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท บีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อเฟสบุ๊คแฟนเพจและป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท บีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The Process of Producing the Facebook Fan Page and Vinyl Banner for Public Relations of B.N. Advertising Co.,Ltd. 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวคัทรียา ราชณุวงษ์ 5504600503 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

2/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38