การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยชราที่ยากไร้” ณ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ชาดารัก เดคเคอเรชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยชราที่ยากไร้” ณ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ชาดารัก เดคเคอเรชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยชราที่ยากไร้” ณ  มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ชาดารัก เดคเคอเรชั่น จำกัด  
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       The  special event for  responsibility to the society “Help patients Thian Fah Foundation Project” of Chadarakdecoration company
รายชื่อนักศึกษา นางสาว กิตติยา มาเสริฐศรี 5604600426
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23