การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Special events of public relations Baygon charity night run 2015 GMM Grammy PUBLIC COMPANY LIMITED

รายชื่อนักศึกษา

างสาวอัญรินทร์ รอดประดิษฐ์5304600341

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code