การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา กรณีศึกษางาน Bangkok International Grand Motor Sale ที่ไบเทค บางนา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา กรณีศึกษางาน Bangkok International Grand Motor Sale ที่ไบเทค บางนา
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา กรณีศึกษางาน Bangkok International Grand Motor Sale ที่ไบเทค บางนา
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Photography for Advertising Case Study Bangkok International Grand Motor Sale at BITEC Bangna
รายชื่อนักศึกษา นายพินิจ สอนพินิจ รหัสนักศึกษา 5304600035
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28