การนำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นและลดไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การนำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นและลดไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การนำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นและลดไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Bio-fermented water project

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศนิ  สดากร
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว สุทธิดา  เจริญศรี  5604400077
นางสาว ธันยารัตน์  คลกลาง  5604400097
นางสาว ณิชากร  กฤตแย้มสรวล  5604400104
นางสาว  ยุภาพร  สุภาศร  5604400204
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 448
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code