การผลิตสกู๊ปการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทูนามิ พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสกู๊ปการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทูนามิ พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การผลิตสกู๊ปการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทูนามิ พ.ศ. 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Production of The Superhero comics scoop on Toonami channel 2015 
รายชื่อนักศึกษา นายพพิริยะพงศ์ อุทัยใหม่ 5505600078

นายเกยีรติศักดิ์ เข็มต้น 5505600079

นายภาณุสิชฌ์ เศวตฤทธิกลุ 5505600090 

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print