การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จำกัด (พาต้า)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จำกัด (พาต้า)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จำกัด (พาต้า)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Production and Broadcasting the Public Relations Media of Pata Department store

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวราตรี สีสมบัติ 5304600297

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code