การผลิตไวรัลวีดีโอ “จัส ไบค์ อิท” ของบริษัท ไชน์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตไวรัลวีดีโอ “จัส ไบค์ อิท” ของบริษัท ไชน์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตไวรัลวีดีโอ “จัส ไบค์ อิท” ของบริษัท ไชน์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

“Just Bike It” The viral video of Shine Entertainment Limited Co., Ltd 2015

รายชื่อนักศึกษา

นายอนุรักษ์ ใหมเงิน 5505600014
นายอรรถวธุ พลับพลึงศรี 5505600028
นายไชยวุฒิ ธีรวงศา 5505600030

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code