การศึกษาขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของ บริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของ บริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การศึกษาขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของ บริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        “A Study Of Design And Production Process For Special Events At Insight Media Group CO., LTD.”
รายชื่อนักศึกษา  นางสาว นุชนารถ เชี่ยวสุขตระกูล 5604600150
ภาควิชา  การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code