การศึกษาขั้นตอนการโฆษณาในรายการข่าวบันเทิง (ทรู อินไซด์)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการโฆษณาในรายการข่าวบันเทิง (ทรู อินไซด์)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การศึกษาขั้นตอนการโฆษณาในรายการข่าวบันเทิง (ทรู อินไซด์)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Learn the process of making ads Entertainment news (True inside)บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อนักศึกษา นางสาวต้อม     ขาวลมัย รหัส 5604600083
ภาควิชา  การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 54
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code