การศึกษามาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษามาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การศึกษามาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study of Standard for Wastewater Pond System

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประมวล หวังเกษม
ชื่อผู้วิจัย

นายอุกฤษ กุ่มช้อย

ชื่อผู้วิจัย นายฐาปนพงศ์ พิทักษ์กิจไพศาล 
ชื่อผู้วิจัย นายธรรค์พงษ์ อธิชัยพูลศิริ
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 69
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code