การออกแบบกราฟิกสำหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบกราฟิกสำหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบกราฟิกสำหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Graphic design for exhibitions publishing history and products of the Bangkok Screen Company

รายชื่อนักศึกษา นางสาว ทิตยาภรณ์        พรปิยะรุ่งเรือง  5604640108
อาจารย์ที่ปรึกษา สุริยะ ฉายะเจริญ
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code