การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวในรายการไซแอนซ์ แล็บ ออกอากาศทางช่องบูมเมอแรง พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวในรายการไซแอนซ์ แล็บ ออกอากาศทางช่องบูมเมอแรง พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวในรายการไซแอนซ์ แล็บ ออกอากาศทางช่องบูมเมอแรง พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Motion Graphic Design of Science Lab of TV Program for Broadcasting on Boomerang Channel 2015
รายชื่อนักศึกษา นายเสฎฐวุฒิ สมสุข 5405600024

นายธนพล ขันธกูล 5405600132 

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 75
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code