การออกแบบและสร้างเครื่องมือเปิด-ปิดช่องทำความสะอาด ในระบบสุขาภิบาล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องมือเปิด-ปิดช่องทำความสะอาด ในระบบสุขาภิบาล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การออกแบบและสร้างเครื่องมือเปิด-ปิดช่องทำความสะอาด ในระบบสุขาภิบาล

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Building of Tool for Maintenance Floor cleanout in Sanitary Systems

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ธนพจน์ วิเวก
ชื่อผู้วิจัย

นาย ปิยพัทธ์ แถมจำรัส 

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 07_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print