การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตหนองแขม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตหนองแขม
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตหนองแขม

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Writing press releases through the media
The group’s public relations office of NongKham

รายชื่อนักศึกษา นางสาวศิริวรรณ คำโต 5504600142
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18