ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จํากัด ปี 2557

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จํากัด ปี 2557
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จํากัด ปี 2557
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The process of Event Marketing for sale promotions of Yummy Intertrade Co., Ltd. 2557
รายชื่อนักศึกษา  นางสาว จันทร์จิรา สุวรรณพิทักษ์ 5304600304
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63