ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในหน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา “โครงการประชาคมเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในหน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา “โครงการประชาคมเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์”
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในหน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา “โครงการประชาคมเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์”

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

Process of arrangement of special activities in government of Tambon Phrasamut Chedi municipality, 
Samutprakarn.The case study is the project of community of Tambon Phrasamut Chedi municipality
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวอรวรรณ   เหล่าใหญ่  5604600123

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37