ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศ จังหวัดตาก” กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยบริษัท โอเคแมส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศ จังหวัดตาก” กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยบริษัท โอเคแมส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศ        จังหวัดตาก” กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โดยบริษัท โอเคแมส จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The method of The spacial event preparation “Strengthening relationship between associations in the province, between provinces and internationally in Tak” of Department of Public Works and Town & Country Planning, Ministry of Interior           by OK Mass Company 

รายชื่อนักศึกษา  

นายสรกฤตย์ โสพรรณพานิชกุล 5604640019

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24