ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินดารากรณีศึกษา รายการ Give me five บริษัท GMM จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินดารากรณีศึกษา รายการ Give me five บริษัท GMM จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงาน (ประเภทรายงาน) สหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินดารากรณีศึกษา รายการ Give me five บริษัท GMM จำกัด (มหาชน)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The process of special activity to promote superstars case study on T.V. program

รายชื่อนักศึกษา  นายวิชชาวัฒน์ พรธนรัตน์ 5404600113
ภาควิชา การโฆษณา 
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35