ขั้นตอนการจัดทานิทรรศการความรู้ของบริษัทเอเอธ (ประเทศไทย)จากัด กรณีศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดทานิทรรศการความรู้ของบริษัทเอเอธ (ประเทศไทย)จากัด กรณีศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดทานิทรรศการความรู้ของบริษัทเอเอธ (ประเทศไทย)จากัด กรณีศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Process knowledge of A8 exhibition company (Thailand) CO, LTD
Case study of Nuclear Electricity Generating Authority of.

รายชื่อนักศึกษา นาย อภิวุฒิ กันตามระ รหัสนักศึกษา 5504600095
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26