ขั้นตอนการจัดภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาลงนิตยสารด้วยโปรแกรม Photoshop หน้า WHEEL STYLE เล่มที่ 20

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาลงนิตยสารด้วยโปรแกรม Photoshop หน้า WHEEL STYLE เล่มที่ 20
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาลงนิตยสารด้วยโปรแกรม Photoshop หน้า WHEEL STYLE เล่มที่ 20
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Steps of the Print Magazine Ads. with Photoshop Page WHEEL STYLE No.20
รายชื่อนักศึกษา นางสาววรินทร จิรวิวัฒน์เสรี รหัสนักศึกษา 5404600192
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14