ขั้นตอนการถ่ายทำสกู๊ปเพื่อโปรโมทรายการ Like Story บริษัท G”MM’

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการถ่ายทำสกู๊ปเพื่อโปรโมทรายการ Like Story บริษัท G”MM’
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการถ่ายทำสกู๊ปเพื่อโปรโมทรายการ Like Story บริษัท G”MM’
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Process of Shooting The Scoop to Promote “Like Story” of G”MM’ Company

รายชื่อนักศึกษา

นายศราวุธ บำรุงภักดิ์ 5204600613

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 93