ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาของ บริษัท อโรมา เฮลตี้ แคร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาของ บริษัท อโรมา เฮลตี้ แคร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาของ บริษัท อโรมา เฮลตี้ แคร์ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The design process for print media advertising  Aroma Healthy Care Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายณัฐพงศ์  ฉันทประภาพงศ์5504600034

นางสาวอรวรรณมั่นจิรังกูร5504600081

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22