ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ ของฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ ของฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ ของฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The process of design and media production for internal communication of the Corporate Communications Division, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
รายชื่อนักศึกษา  นายอภิรุจ จันทวงศ์ 5504600499
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27