ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน ข้าวประชารัฐของศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาปิ่นเกล้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน ข้าวประชารัฐของศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ข้นัตอนการจดักจิกรรมพเิศษงาน   ข้าวประชารัฐ  ของศูนย์การค้า  เซนทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The process of event setting to promote  Kaow pra cha rat  at Central Pinklao Shopping Center.

รายชื่อนักศึกษา

 นางสาว ณฐัธิดา  วรอาจ  5604620036

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code