ข้นัตอนการจัดทำสกู๊ปสินค้า เย็น เย็น นํ้าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการบ้าบอล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการจัดทำสกู๊ปสินค้า เย็น เย็น นํ้าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการบ้าบอล
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการจัดทำสกู๊ปสินค้า เย็น เย็น นํ้าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการบ้าบอล

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The process of preparing scoop for promoting Yen Yen cool herb tea through Baball TV program

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุกัญญา  คู่กระสังข์ 5704600172
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print