ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของร้าน มีดี พริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของร้าน มีดี พริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของร้าน มีดี พริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Receivers’ Satisfaction Toward the Specialized Print Media Production of Meedee Printing Shop B.E.2558

รายชื่อนักศึกษา

างสาวบาหยัน เรืองขำ 55047600071

นางสาวนันทภรณ์ ช้างหิน 5504600079

ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

08 vit.pdf

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code