คำศัพท์และอักษรย่อทางด้านการสื่อสารองค์กรของบริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คำศัพท์และอักษรย่อทางด้านการสื่อสารองค์กรของบริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  คำศัพท์และอักษรย่อทางด้านการสื่อสารองค์กรของบริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Teminologies and abbreviations in the organizational communication of Bamgkok Produce Merchandising Co.,Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันทนา ชัยเวช
ชื่อผู้วิจัย

นายพงศกร บุญวัชรี

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 151
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print