คู่มือคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ทางการแพทย์ (เฉพาะโรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มือคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ทางการแพทย์ (เฉพาะโรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

คู่มือคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ทางการแพทย์ (เฉพาะโรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Guidebook of Medical Terminology and Dialogue in terms of Diseases of Bones and Joints and Gastrointestinal

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันทนา ชัยเวช   
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวชัญญาพัทธ์ ฟักบำรุง        

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนชชนก แจ้งนิล
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1346
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code