คู่มืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการจัดงานแต่งงานของ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการจัดงานแต่งงานของ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการจัดงานแต่งงานของ
โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electronics guide media style of wedding for Mida Dhavaravati Grande, Nakhon Pathom.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.แพรว  วิจิตโรทัย
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวจุฑามาศ   ปานคำ   5604420002

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33