บทบาทหน้าที่ของ ผู้บันทึกเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ของ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์ โปรดักชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของ ผู้บันทึกเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ของ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์ โปรดักชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของ ผู้บันทึกเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ของ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์ โปรดักชั่น จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Role oof Sound Recorder In Film Production Process of Ze’alots Boutique Productions, Co.Ltd     
รายชื่อนักศึกษา  นาย ณรงค์ ใยมณี 5505600036
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print