บทบาทหน้าที่ของ ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง จี้ก่อนตาย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของ ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง จี้ก่อนตาย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของ ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง จี้ก่อนตาย
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The role and duties of Costume Designer for the case study of the movie’s production Ji Kon Tai.
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวพลอยนริน ทองเหลือง 5504600194
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code