บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายผู้บริหารงานลูกค้าของ บริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จากัด ในการจัดงานโครงการประกวด ตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายผู้บริหารงานลูกค้าของ บริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จากัด ในการจัดงานโครงการประกวด ตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายผู้บริหารงานลูกค้าของ บริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จากัด ในการจัดงานโครงการประกวด ตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

“Duties and Responsibility of Account Executive of WP Creation
Group Co., Ltd. in Contest Thai Common Ticket”

รายชื่อนักศึกษา นางสาว วิมลรัตน์ บินซอเล็ม  5504600062
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16