ปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

MKT Calendars

ชื่อผู้วิจัย

นส อุศนันท์ หาดรื่น

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์  (PDF)
1 ปก  01_cov
2 หน้าอนุมัติ 02_com
3 บทคัดย่อภาษาไทย  03_absth

4

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 03_absen

5

กิตติกรรมประกาศ  04_ack
6 สารบัญ  05_tbc
7 บทที่ 1 06_ch1
 8  บทที่ 2 06_ch2
 9  บทที่ 3  06_ch3 
10  บทที่ 4  06_ch4
11  บทที่ 5  06_ch5
12  เอกสารอ้างอิง  07_ref 
13  ภาคผนวก  08_app
14  ประวัติผู้เขียน  09_vit
15  ปริญญานิพนธ์  10_dis
16  บทความ  11_art
17  บทคัดย่อ  12_abs
18  Power point   13_pp
19  Poster  14_pos
20  Disc cover  15_dco

 

นางสาว อุศนันท์      หาดรื่น        

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30