รายงานการจัดทำโครงงานการหนังสือการ์ตูนออนไลน์ เรื่อง “สถานีนัดพบ คนที่คุณคดิ ถึง” บริษัท อุ๊คบีคอมมิคส์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานการหนังสือการ์ตูนออนไลน์ เรื่อง “สถานีนัดพบ คนที่คุณคดิ ถึง” บริษัท อุ๊คบีคอมมิคส์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานการจัดทำโครงงาน

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานการหนังสือการ์ตูนออนไลน์ เรื่อง “สถานีนัดพบ คนที่คุณคดิ ถึง” บริษัท อุ๊คบีคอมมิคส์ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The internship report, the organizers has making cartoon online title ‘The Station’. Ookbee Comics 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวศิรภัสสร กาญจนพิบูลย์ 5505600025

นางสาวณัฐติกาญจน์ พลูสวัสด์ิ       5505600032 

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 383