รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อไวรัลสำหรับแนะนำสินค้าของบริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อไวรัลสำหรับแนะนำสินค้าของบริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานการจดัทาโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา
การผลิตสื่อไวรัลสำหรับแนะนำสินค้าของบริษัท เอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Producing viral media for Promote of A8 (Thailand) company.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวนิภาพร อังกิตานนท์ 5604640075 

นางสาวอญัชลี พนัธพฒัน์ 5604640089 

นางสาวศุภัชญา เศษสุวรรณ์ 5604640094 

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18