รายได้ทางการตลาดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายได้ทางการตลาดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รายได้ทางการตลาดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Marketing income lization at Central Pattana Public Relation
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อใมนทิรา ตันตระวาณิชย์
ชื่อผู้วิจัย

นายพลรัตน์ เภตรานนท์

นางสาวสุริวิภา วามเกษ

นางสาวกัญญาณัฐ เวชประสิทธฺ์

สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28