วงจรรายจ่าย The Study of Expenditure Cycle Process Flow

Last modified: July 27, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วงจรรายจ่าย
The Study of Expenditure Cycle Process Flow
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเสาวลักษณ์ ปักษาสุข
นางสาวธนารีย์ โฉมขำพร้อม
Miss. Saowalak Paksasuk
Miss. Thanaree Chomkumprom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เสาวลักษณ์ ปักษาสุข และ ธนารีย์ โฉมขาพร้อม. (2560). วงจรรายจ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ทุกกิจการที่มีการดำเนินธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่าย (Expenses) เกิดขึ้น ต้องมีหลักฐานประกอบไม่ว่าเป็น การซื้อเงินสดหรือเงินเชื่อ เอกสารดังกล่าวถูกจัดทา ขึ้นโดยบุคคลภายนอกและออกให้แก่กิจการเป็น หลักฐาน ปัญหาของเอกสารคือการใส่รหัสสินค้าผิด ยอดชำระไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ เอกสารไม่ครบถ้วน ในการนำมาบันทึกบัญชีทำให้มีผลกระทบกับการดำเนินงานของกิจการโดยจากการศึกษาแผนกด้านค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการยืนยันหนี้ 2. ขั้นตอนการชำระหนี้ 3. ขั้นตอนการเงิน โดยคณะผู้จัดทำศึกษาเพื่อนา ไปวิเคราะห์และหาจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ขั้นตอนการยืนยันหนี้, ขั้นตอนการชำระหนี้, ขั้นตอนการเงิน


Abstract

The trainees studied and operated their co-operative education at Talent Technology Co., Ltd. It has operated since January 11, 2010. They are computer, hardware and software selling agent with quality and standards, under brand of the leading manufacturer.  It offers consulting technology services combined with the accumulated experience our management and professional teams. Bringing information technology to participate in business development and organization to achieve maximum benefits and continuously.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Talent Technology Co., Ltd. The responsibilities were debt confirmation, debt settlement, and payments.

From working as mentioned above, the trainees can be got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Debt Confirmation, Debt Settlement, Payments.


วงจรรายจ่าย The Study of Expenditure Cycle Process Flow

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 226
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print