Tags: Business Administration

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด

การพัฒนาแบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคโพธิ์เจริญทรัพย์

การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านโปรแกรม Express Accounting

แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

การบันทึกภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารวางบิลเงินสด/ใบแจ้งหนี้

การบันทึกข้อมูลรายการขายลงในโปรแกรม Express

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่

การตรวจสอบสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์

SAP สำหรับระบบการบันทึกบัญชีในโรงพยาบาลศิริราช

วงจรรายได้

การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล

จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy และตรวจสอบเอกสารบัญชี

การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด

การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ภาษีซื้อต้องห้าม

ระบบบัญชีธุรกิจออนไลน์

ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด

การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting)

ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

ระบบบัญชีขายสินค้าเงินสด-เงินเชื่อ และการรับคืน